ACTING-JUNIOR

หลักสูตร ACTING JUNIOR 

เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ด้วยการใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ให้ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสมตามพัฒนาการของวัย 

ระยะเวลาเรียน : รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 72 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. มีอายุระหว่าง 6-10 ปี 
 2. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมด้านการแสดง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมตามพัฒนาในวัยของผู้เรียน 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา ในการแสดงออกตามเรื่องราว หรือตามเสียงเพลง ดนตรี ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิ และสามารถปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมต่าง ๆ 

ระดับของหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 • ระดับ 1 Fun Act  
 • ระดับ 2 In & Out  
 • ระดับ 3 Role Play 

ตารางเรียน : 

วันเสาร์ 9:00 – 12:00 น. ( จำนวนนักเรียน 8 – 10 คน) 

 

โดยจะเรียนระดับละ 8 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาระดับละ 24 ชั่วโมง  รวมเวลาตลอดหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ ใช้เวลาเรียน 72 ชั่วโมง

รายละเอียดของหลักสูตร 

 1. Fun Act  : ระยะเวลาเรียน 8 ครั้ง  ๆ ละ 3 ชั่วโมง
  ฝึกทักษะการฟัง และการปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ที่ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบฝึกหัดในการใช้จินตนาการที่เหมาะสมสำหรับวัยของผู้เรียน เพื่อพัฒนาบุคลิกการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
 2. In & Out : ระยะเวลาเรียน 8 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
  ฝึกทักษะการฟังและการพูดในระดับที่ต่อเนื่องจาก Fun Act การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์จากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน การจับจังหวะและการสร้างสรรค์จังหวะตามธรรมชาติ การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติขั้นพื้นฐาน และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 3. Role Play : ระยะเวลาเรียน 8 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
  ฝึกทักษะการแสดงออกด้านต่าง ๆ ในระดับที่ต่อเนื่องจาก In & Out การแสดงบทบาทสมมติจากโจทย์ที่กำหนดให้ ฝึกเล่าเรื่องราวที่พัฒนาขึ้นเอง การด้นสดตามเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ การใช้เครื่องประกอบฉาก อุปกรณ์การแสดง และเครื่องแต่งกายตามจินตนาการ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงในชั้นเรียน

 

วิธีการประเมินผลในแต่ละระดับ 

 1. ครูผู้สอนสังเกตและจดบันทึกพัฒนาการในการเรียนรู้ ความสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อผลงานการแสดงออกต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
 2. ในแต่ละระดับมีการสอบปฏิบัติการแสดงฉากสั้นความยาวประมาณ 3-5 นาที ทั้งฉากที่มีนักแสดงคนเดียวและสองคนขึ้นไป โดยประเมินจากการแสดงออกซึ่งเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ จริงใจ และเหมาะสมตามพัฒนาการตามวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. เกณฑ์ในการจบหลักสูตร ด้านเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และด้านผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 4. เมื่อจบหลักสูตรครบ 72 ชั่วโมงและสอบผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน 

 

วัสดุการสอน :

กระดานไวท์บอร์ด, เครื่องเสียงลำโพง, ป้ายชื่อนักเรียน, บทละครแบบฝึกหัด   

สถานที่ : อาคาร 7 ช่อง 7HD 

ผู้อำนวยการหลักสูตรและครูผู้สอน :

อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคณาจารย์ 

 

ระเบียบข้อปฏิบัติ :

 • เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส รับสมัครผู้เรียนการแสดงโดยตรง ผู้สมัครควรมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร 
 • การสมัครเข้าเรียนคอร์สการแสดง ไม่ใช่การสมัครงานเพื่อเป็นนักแสดงในสังกัด  
 • ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องผ่านการทดสอบคัดเลือก (Audition) จึงจะลงทะเบียนเรียนได้ การสมัครและการทดสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 • ผู้สมัครเรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับวิชาชีพการแสดง 
 • ผู้เรียนทุกคนควรรักษาวินัยและระเบียบอย่างเคร่งครัด และต้องเข้าสอบปฏิบัติเพื่อเลื่อนระดับขั้นทุกครั้งตามที่สถาบันฯกำหนด ผุ้เรียนที่มีเวลาเรียนครบและสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละระดับขั้นเท่านั้น จึงได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในระดับต่อไปหรือหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
 • เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส สงวนสิทธิ์ในการจัดตารางเรียน, เลื่อนหรือยุบชั้นเรียน (ในกรณีที่จำนวนนักเรียนไม่เพียงพอ)รวมทั้งปรับเปลี่นรายละเอียดในเนื้อหาหลักสูตรและระเบียบวิธีปฏิบัติโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณี