ACTING-JUNIOR

หลักสูตร ACTING JUNIOR  เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ด้วยการใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ให้ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการ ...