เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส “โรงผลิตศิลปินและนักแสดง”

 เป็นสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะการแสดง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลากร
ไปสู่การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
การเรียนศิลปะการแสดง ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพราะสิ่งสำคัญของ “การแสดง” สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวทั้งด้านความคิด อารมณ์ ตลอดจนการแสดงออกทาง บุคคลิกภาพ เพื่อสื่อสารสัมพัน์กับเพื่อนมนุษย์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

PERFORMANCE COURSE

หลักสูตร

ปูพื้นฐานความเข้าใจการแสดงและเครื่องมือของนักแสดง สำหรับทุกวัย

เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ด้วยการใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ให้ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในการแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสมตามพัฒนาการของวัย 

เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความรักและสนใจในวิชาชีพการแสดง แต่ยังไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวละครต่าง  ๆ ในละคร ภาพยนตร์ และสื่อการแสดงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะทางวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

PERFORMANCE COURSE

คณะครู ผู้กำกับ ทีมงาน

สอนโดยผู้มีประสบการณ์ในการแสดงโดยตรง

PERFORMANCE COURSE

นักเรียนการแสดง

ผลงานของนักเรียนจากเรา

PERFORMANCE COURSE

เรียนการแสดงแล้วได้อะไร?

PERFORMANCE COURSE

ภาพบรรยากาศคลาส

PERFORMANCE COURSE

ผลงานนักเรียน

พิธีกรรายการแบไต๋ 7HD ไอทีและยานยนต์
ภูมิ เกียรติภูมิ , เบนซ์ ชนกนันท์ , ฟิล์ม กรรญกฤต

PERFORMANCE COURSE

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม