ACTING-PROFESSIONAL

ACTING PROFESSIONAL

เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความรักและสนใจในวิชาชีพการแสดง แต่ยังไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวละครต่าง  ๆ ในละคร ภาพยนตร์ และสื่อการแสดงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะทางวิชาชีพขั้นสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ระยะเวลาเรียน :

รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 180 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้เรียน :

 1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 2. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, สูงกว่าหรือเทียบเท่า 
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 4. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาการแสดง 

เงื่อนไขการสมัคร :

ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าทดสอบความสามารถด้านการแสดง (audition) และ/หรือสอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียนก่อน ผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือของนักแสดง 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความบทการแสดง รวมทั้งสามารถทำการแสดงแบบสมจริงได้ 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพการแสดง รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักแสดง 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพนักแสดง 

ระดับของหลักสูตร :

แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

 1. Actor’s Tools : ฝึกพื้นฐานการแสดง และเรียนรู้การใช้เครื่องมือของนักแสดง 
 2. Inner Expression : ฝึกการแสดงออกทางอารมณ์และการกระทำ 
 3. Character Building : ฝึกวิธีการค้นหาตัวละครและสร้างตัวละครเพื่อการแสดง 
 4. Creative Roles : ฝึกการสร้างสรรค์และวิธีการแสดงในบทบาทต่าง ๆ  
 5. Scene-works : ฝีกการแสดงกับบทการแสดงคัดสรรในฉากแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความชำนาญในระดับสูง

เวลาเรียน

วันอาทิตย์ 13:00 – 16:00 น. ( จำนวนนักเรียน 8 – 10 คน) 

โดยจะเรียนระดับละ 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาระดับละ 36 ชั่วโมง

รวมเวลาตลอดหลักสูตรทั้ง 5 ระดับ ใช้เวลาเรียน 180 ชั่วโมง
 

รายละเอียดของหลักสูตร :

 1. Actor’s Tools : พื้นฐานการแสดงและเครื่องมือของนักแสดง
  ระยะเวลาเรียน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
  เรียนรู้และฝึกการแสดงขั้นพื้นฐาน การเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจของนักแสดงผ่านเกมและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการแสดง หน้าที่และวินัยของการเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพ ฝึกเครื่องมือที่สำคัญของนักแสดง เช่น การรับรู้ของของประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวและการควบคุมร่างกาย การออกเสียงและพัฒนาคุณภาพของเสียง สมาธิที่ถูกที่ การฟัง การมอง และการสังเกต การสร้างจินตนาการ ความเชื่อและมนต์สมมติ รวมทั้งการรับ-ส่งในการแสดง
 2. Inner Expression : การแสดงออกทางอารมณ์และการกระทำ
  ระยะเวลาเรียน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากระดับ Actor’s Tool โดยในระดับนี้จะเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักแสดง เน้นการแสดงออกทางความรู้สึกจากความจริงภายใน การพัฒนาอารมณ์ การแสดงออกอย่างจริงใจและมีจุดมุ่งหมาย การแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์บทและการอ่านตีความบท การสื่อสารสัมพันธ์กับผู้แสดงคนอื่น ๆ และทักษะการแสดงสด (improvisation)
 3. Character Building : การค้นหาตัวละครและสร้างตัวละครเพื่อการแสดง
  ระยะเวลาเรียน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากระดับ Inner Expression ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐาน Actor’s Tools กับ Inner Expression มาก่อน หรือผ่านการเรียนระดับ Acting 2 หรือรายวิชาที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว หรือเคยมีประสบการณ์ในอาชีพการแสดงและได้รับการรับรองจากครูผู้สอน โดยในระดับนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาตัวละคร การวิเคราะห์สถานการณ์และการสร้างตัวละคร แรงจูงใจในพฤติกรรมของตัวละคร วิธีการเป็นตัวละครและการแสดงออกทางการกระทำในฐานะตัวละครนั้น ๆ โดยเริ่มจากตัวละครที่มีสภาพไม่ห่างไกลจากตัวผู้เรียนก่อน ฝึกการสื่อสารสัมพันธ์กับตัวละครอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการแสดง 
 4. Creative Roles : การสร้างสรรค์วิธีการแสดงในบทบาทต่าง ๆ
  ระยะเวลาเรียน 12 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง
  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจากระดับ Character Building โดยระดับนี้จะเป็นการฝึกทักษะการแสดงกับบทการแสดงที่มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้น เน้นการวิเคราะห์บทบาทของตัวละครที่มีลักษณะที่แตกต่างจากตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าและอุปกรณ์การแสดง เทคนิคและสไตล์การแสดงที่แตกต่างกันในแต่ละสื่อหรือในแต่ละวาระโอกาส ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาในการแสดง
 5. Scene-works : ฝึกการแสดงกับบทในฉากแบบต่าง ๆ
  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแสดงในระดับสูง ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐาน Character Building กับ Creative Roles มาก่อน หรือผ่านการเรียนระดับ Acting 3 หรือรายวิชาที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว หรือเคยมีประสบการณ์ในอาชีพการแสดงและได้รับการรับรองจากครูผู้สอน โดยในระดับนี้จะเน้นความเชี่ยวชาญในการทำงานกับบทการแสดงที่คัดสรรจากละครหรือภาพยนตร์ การประยุกต์ใช้ทักษะด้านการแสดงและวิธีการแก้ปัญหาการแสดง เทคนิคการแสดงผ่านกล้อง ตลอดจนการทำงานกับผู้กำกับการแสดง 

วิธีการประเมินผลในแต่ละระดับ :

 1. ครูผู้สอนสังเกตุและจดบันทึกพัฒนาการในการเรียนรู้ ทักษะและการแก้ไขปัญหาในการแสดงตลอดระยะเวลาที่เรียน 
 2. ในแต่ละระดับมีการสอบปฏิบัติการแสดงฉากสั้นความยาวประมาณ 3-5 นาที ทั้งฉากที่มีนักแสดงคนเดียวและสองคนขึ้นไป 
 3. สมุดบันทึกประจำตัวนักแสดง (Actor’s journal) หรือแฟ้มประวัติ (Portfolio) ซึ่งบันทึกโดยผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน  
 4. เกณฑ์ในการจบหลักสูตร ด้านเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และด้านผลงานไม่น้อยกว่าร้อย 75 
 5. เมื่อเรียนจบหลักสูตรครบ 180 ชั่วโมงและสอบผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน 

วัสดุการสอน : กระดานไวท์บอร์ด, เครื่องเสียงลำโพง, ป้ายชื่อนักเรียน, บทละครแบบฝึกหัด   

สถานที่ : อาคาร 7 ช่อง 7HD 

ผู้อำนวยการหลักสูตรและครูผู้สอน : อาจารย์ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ และคณาจารย์